LEISURE TIME

LEISURE TIME is a project halfway between a documentary and landscape photography that reflects on leisure spaces and the landscapes derived from them, as well as the behaviours that society adopts at certain periods in relation to these particular spaces.

This project’s main point of reflection lies in landscapes of recreation and in these kinds of apparent contradictions between what is objectively extravagant and massive at the same time: in the strangeness of everything that is conventional, in the naturalisation of all that is rare and in how the holiday related context and its landscapes become a paradigmatic location of these socially generalised phenomena.

 

2011

LEISURE TIME és un projecte a mig camí entre el documental i la fotografia de paisatge que reflexiona entorn els espais de lleure i els paisatges que se’n deriven, així com al voltant de les actituds i comportaments que la societat adopta en uns períodes concrets en relació amb aquests espais particulars.

És precisament en els paisatges de l’oci, i en aquesta espècie d’aparent contradicció entre el que és objectivament extravagant i alhora massiu, a on aquest projecte col·loca el seu principal punt de reflexió: En l’estranyesa de tot allò que és convencional, en la naturalització de tot allò que és rar i en com el context vacacional i els seus paisatges esdevenen un emplaçament paradigmàtic d’aquests fets socialment generalitzats.

 

2011