RGB PORTRAITS

CAT

RGB portraits és un recorregut documental, que utilitza les fotografies de Google street view per recollir de forma sistemàtica els rostres esborronats i pixelats de les prostitutes que apareixen als vorals de les carreteres de l’Alt Empordà capturades per la càmera de Google.

Des de fa anys Google recorre les carreteres, camins, paisatges i ara fins i tot espais interiors de tot el món recollint imatges. En certa mesura les imatges captades per la seva càmera de 9 lents traspira la metodologia i la filosofia dels primers fotògrafs de carrer. Sense buscar moments decisius ni enquadraments particulars Google crea un mapa fotografic global en permenent evolució a on gairebè tot està fotografiat i només cal que nosaltres ho descobrim. El projecte de Google street view ha aixecat polèmica des del seu inici a l’any 2007. La privacitat, el dret a l’oblit i l’anonimat han estat alguns dels cavalls de batalla d’aquestes queixes. Des de fa anys i arran d’aquestes polèmiques, s’han esborronat i s’han fet desapareixer persones, cares, matrícules, façanes senceres d’edificis militars, cases de celebritats…

Google Street view ha despertat una espècie d’afany de col·leccionisme vouayeur que ha portat a molta gent a buscar i descobrir tot tipus de curiositats, des de delictes, a gent disfrassada al pas de la càmera de Google, concursos de bellesa en busca de miss google street view… La prostitució de carrer no ha escapat a aquest afany i han aparegut alguns portals que recopilen juntament amb les imatges de les noies la seva ubicació. Arrel de tot això i degut a les queixes de consistoris i assosiacions moltes d’aquestes imatges, bàsicament les més explicites, han anat essent esborrades i subsituides per altres imatges del mateix tram buides i sense cap presència de prostitució. Aquesta espècie de censura a la xarxa fa presagiar que probablement, amb el temps, aniràn desapareixen cada vegada més circumstàncies i situacions conflictives del Google Street View com són aquestes imatges de prostitució a peu de carretera.

El projecte és per tant un document que planteja un doble fil; d’una banda és un document hiperrealista que serveix per constatar l’estat de la qüestió de la postitució a Catalunya, a on la falta d’una legislacio específica i clara que reguli en profunditat el sector ha propiciat la situació actual a les carreteres empordanenques. I de l’altre banda, el treball també és un document dels canvis i l’evolució de les imatges de Google Street View que, malgrat el que es pugui pensar a priori, és un fons plàstic i organic en constant evolució i canvi, que retalla i modela la realitat en funció d’interesos pròpis i d’altres provinents de diversos grups de pressió.

ENG 

RGB portraits is a documentary tour that uses photographs from Google Street View to systematically capture the blurred and pixelated faces of the prostitutes that appear around the motorways of Alt Empordà captured by Google’s cameras.

For years, Google has been exploring the roads, trails, landscapes and even indoor spaces around the world gathering images. To some extent, the images captured by its nine-lens camera reflect the methodology and philosophy of the first street photographers. Without seeking out decisive moments or particular framing, Google is creating a constantly evolving photographic map of the world where almost everything is photographed; we just have to discover it. The Google Street View project has raised controversy since its inception in 2007. Privacy, the right to be forgotten and anonymity have been some of the arguments behind these complaints. For years around these issues, people, faces, license plate numbers, entire facades of military buildings and celebrities’ homes have been blurred and made to vanish.

Google Street View has sparked a kind of collector’s and voyeur like desire that has led many people to discover all sorts of oddities, from crimes to people in costume as Google’s cameras passed by, like beauty contests searching for Miss Google Street View. Street prostitution has not escaped this urge and many websites have appeared collecting images of the women and their locations. Because of this and due to the complaints of councils and associations, many of these images (basically the most explicit) have been removed and replaced with other images of the same stretch of road, this time empty and with no hint of prostitution. This kind of censorship on the Internet portends that it is likely, over time, that circumstances and conflicts will increasingly vanish from Google Street View just as these images of street prostitution have.

Therefore, the project is a document that presents a double thread. On one hand, it is a hyper-realistic document very close to reality itself that helps to show the state of affairs regarding prostitution in Catalonia, where there is a lack of clear and specific legislation to regulate in detail the current situation of the sector on the roads of Alt Empordà. On the other hand, it is also a document of the changes and development of the images of Google Street View which, despite what one might think at first, is a plastic and organic background in constant evolution and change that cuts and shapes reality based on own interests and others coming from various pressure groups.